Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Οι Εταιρείες του ομίλου μας (εφεξής «Οι Εταιρίες») δεσμεύονται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο.

Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι πολύ σημαντική για εμάς και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες σας θα διαχειριστούν σωστά ενώ θα βρίσκονται στα χέρια μας.

Κατηγορίες Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

 • Προσωπικά Δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμής, ασφαλιστικά δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ειδικά προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες για την υγεία (καταλληλότητα, αναπηρία, ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή κλπ.), πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση/ την κατάσταση ιδιοκτησίας και των επενδύσεων σας / στόχους αποταμίευσης, τα δεδομένα σχετικά με την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση οχημάτων κλπ.
 • Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται στην ιστοσελίδά μας εξαρτώνται από το αίτημα του επισκέπτη/ χρήστη. Εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να είναι επίσης ένα Προσωπικό Βιογραφικό αν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με τις Εταιρείες. Όπου ενδείκνυται και ανάλογα με το αίτημα που υποβάλλεται, είναι προαιρετικό να συμπληρωθούν μερικές από τις παραπάνω πληροφορίες από τον επισκέπτη/ χρήστη.
 • Αλληλεπιδράσεις με δεδομένα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως διεύθυνση IP, cookies, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, δεδομένα συσκευών κ.λπ., τα οποία δεν σας εντοπίζουν άμεσα.

Από που συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

 • Κατά την υποβολή αίτησης για ασφάλιση, αίτησης τροποποίησης ή αλλαγής, αίτησης ακύρωσης, εξαγοράς, αίτησης συμμετοχής σε ασφάλιση ομίλου, υποβολής απαίτησης
 • Μέσω εξουσιοδοτημένων εργοδοτουμένων ή συνεργατών (π.χ. Εμπειρογνώμονες)
 • Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα)
 • Από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας μας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι οικειοθελώς τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ασφάλιση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στα πλαίσια της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής, το ανάλογο ασφάλιστρο καθώς και για την εν γένει διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη αυτής.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης/ μετατροπής/ ακύρωσης, εξαγοράς, λήψης ασφαλιστικής παροχής (αποζημίωση, περιοδική καταβολή/ σύνταξη), αναγγελίας ζημίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξεταστεί το αίτημά σας και να εκτελεστούν όσα προβλέπονται στους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως για σκοπούς σχετικούς με την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την προσφορά τίτλων αξιών σε φυσικά πρόσωπα, Αμερικανούς πολίτες ή κατοίκους, καθώς και την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας εγχώριας και διεθνούς φορολογικής νομοθεσίας ( πχ. FATCA, CRS).

Ενδέχεται επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας αλλά και διασφάλισης σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, να πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, (συμπεριλαμβανομένων μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων) για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών και αποτροπής απάτης σε βάρος της Εταιρίας.

Οι Εταιρίες είναι δυνατόν να επεξεργάζονται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στις Εταιρίες να χρησιμοποιηθούν αυτά από τις Εταιρίες, από τους συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές, εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες εταιρίες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τους, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.

Οι Εταιρίες δε θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουν ή δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εκπλήρωση σχετικών νομικών υποχρεώσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι συγκατάθεσης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων του για προωθητικές ενέργειες, όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα ιστότοπο ή στις σχετικές δηλώσεις συναίνεσης, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) από τις Εταιρίες ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες των Εταιριών ή άλλων εταιριών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο. Σε περίπτωση αποδοχής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/ χρήστη ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@soeasyinsurance.com.cy

Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/ και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και υποχρεωτικών μας υποχρεώσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το τμήμα Ανάληψης Κινδύνων και άλλα τμήματα της εταιρείας. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών, ασφαλιστικοί συνεργάτες και προμηθευτές μπορούν επίσης να λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών, οι ασφαλιστικοί συνεργάτες και οι προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις με εμάς, με τις οποίες τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων και το GDPR.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που καθορίζονται παραπάνω ή αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε ή αν είμαστε εξουσιοδοτημένοι βάσει των συμβατικών και υποχρεωτικών μας υποχρεώσεων. Όλοι οι επεξεργαστές δεδομένων που διορίζονται από εμάς για να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας δεσμεύονται από την επαφή για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις GDPR.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι παραλήπτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

 • Οι πάροχοι υπηρεσιών που επιλέξαμε να μας υποστηρίξουν στην αποτελεσματική παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και υποστήριξη
 • Ελεγκτές και λογιστές
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι
 • Οι Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης και/ ή αρχειοθέτησης αρχείων και εταιρείες αποθήκευσης cloud
 • Οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι
 • Ιατροί
 • Επεξεργαστές Απαιτήσεων, όπως ερευνητές, αξιολογητές και ρυθμιστές ζημιών
 • Εκτιμητές και επιθεωρητές
 • Οι τρίτοι αιτούντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι δικηγόροι που ζητούν αποζημίωση σύμφωνα με το συμβόλαιο σας
 • Εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα, όπως η JCC Payment Systems Ltd
 • Υπηρεσίες παροχής αρωγής σε περίπτωση ατυχήματος και παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης (σε σχέση με συμβόλαια για το αυτοκίνητο, το σπίτι, τα ιατρικά έξοδα και την ασφάλεια ταξιδίου) συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στο εξωτερικό
 • Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνες τέτοιων συμβαλλομένων ή προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Οι ασφαλιστικοί μας εταίροι, όπως πράκτορες, μεσίτες, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές και μεσίτες αντασφάλισης

Μερικοί από τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να βρίσκονται σε τρίτες χώρες (δηλ. Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Οι επεξεργαστές σε τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το GDPR.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας;

Οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.

Επίσης, οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Εμπορία

Οι Εταιρείες συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα με σκοπό τη διεξαγωγή στοχοθετημένων δραστηριοτήτων προώθησης και πωλήσεων των Εταιρειών για σκοπούς αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες έρευνας και διαφημιστικές εταιρείες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας, το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να είναι ανά πάσα στιγμή σε επαφή στέλλοντας μήνυμα στο info@soeasyinsurance.com.cy.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Οι Εταιρίες, συμμορφούμενες με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρούν ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/ και υποψηφίων πελατών τους αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Η Δέσμευση μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Λάβετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Ζητήστε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και για να βεβαιωθείτε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Εναντιωθήτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βασισμένοι σε ένα νόμιμο συμφέρον όπου υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αρνηθήτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 • Ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν:
  • δεν είναι ακριβή
  • εάν έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις
  • δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις
  • έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μας περιμένετε να επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας
  • έχετε ζητήση λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς με μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς
  • αφαιρέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για να μας επιτρέψετε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς ή / και να επεξεργαστούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την απαίτησή σας.

Δικαίωμα για Παράπονο

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφτείτε οποιοδήποτε από τα καταστήματά σας ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@soeasyinsurance.com.cy ή στείλτε μας επιστολή με θέμα GDPR.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7777 4567.

Δεδομένου ότι ασκείτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα προβούμε σε κάθε δυνατή ενέργεια για να εξετάσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή της είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους για να μάθετε πώς να υποβάλετε ένα παράπονο (www.dataprotection.gov.cy).

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με το GDPR, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο  admin@soeasyinsurance.com.cy.